REVIZE PBZ

Provádíme revize a kontroly
v oblasti požárně bezpečnostních zařízení (PBZ)

Kontroly požárních ucpávek:
Požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační sparou. Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech.

Protože požární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x za 12 měsíců

 

 • Kontroly (revize) provozuschopnosti požárních ucpávek jsou důležité z mnoha hledisek:

  • zamezení ztrát na zdraví lidí a zvířat, zajištění bezpečné evakuace

  • zamezení ztrát šířením ohně a kouře na majetku dotčené stavby a okolních staveb požárem ohrožených

  • zamezení sankcí při preventivní kontrole HZS

  • umožnění účinného a bezpečného zásahu HZS

  • uplatnění pojistných událostí na základě platných kontrol provozuschopnosti

  PŘEHLED SYSTÉMŮ POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI

  • Dilatační a konstrukční spáry

  • Protipožární nátěry a nástřiky

  • Prostupy plastových a kovových potrubí

  • Prostupy kabelů, kabelových lávek a žlabů

  • Prostupy VZT a protipožárních klapek

  • Sdružené a kombinované prostupy